سنسور های هواشناسی


سنسور های هواشناسی

دما و رطوبت هوا ⇐

 سرعت و جهت باد⇐

  فشار هوا ⇐

 بارش ⇐

رطوبت خاک  ⇐

دمای خاک⇐

 تبخیر⇐

 تابش سنجی خورشید ⇐

  دید افقی و هوای حاضر ⇐

 دید عمودی و ارتفاع ابر ⇐

  وضعیت کف جاده ⇐