دمای خاک


سنسور های دمای خاک و آب مدل QMT103 و QMT110

– نوع سنسور  PT100.

– اندازه‌گیری از 60- تا 80+ درجه سلسیوس.

-مانع نفوذ آب از فشار 0.1 تا 4بار.

——————————————————–

سنسور هفت نقطه‌ای دمای خاک مدل QMT107

– دارای هفت سنسور در ترازهای 5+، 0، 5-، 10-، 20-، 50- و 100- سانتیمتر از سطح زمین.

– اندازه‌گیری از 40- تا 60+ درجه سلسیوس.

– دارای IP68 .

– دقت 0.3 درجه سلسیوس.