سنسور اندازه گیری دما رطوبت وهیدروژن روغن ترانس MHT410